×
 • gopr podhale - obrazek tła
|

TELEFON RATUNKOWY 985 lub 601 100 300

GRUPA PODHALAŃSKA GOPR


Ochrona danych osobowych


KLAUZULA INFORMACYJNA

STOWARZYSZENIE GÓRSKIE OCHOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujmy, że:

1. Administratorem danych osobowych jest Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe,KRS 0000156881 NIP 7361039808, Regon 000706869.

2. Dane kontaktowe Administratora: ul. Józefa Piłsudskiego 65, 34-500 Zakopane, mail: poczta@gopr.pl

3. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez email: iod@gopr.pl lub pisemnie (na adres siedziby administratora).

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji:

 • zadań statutowych Stowarzyszenia na podstawie art. 6 ust.1 lit. f RODO,
 • realizacji w zakresie niezbędnym do wykonania prawnego obowiązku ciążącego na administratorze na podstawie ustawy z dnia 18.08.2011 r. o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich, na podstawie art. 6 ust.1 lit. c RODO, w zakresie niezbędnym do udzielenia kwalifikowanej pierwszej pomocy medycznej oraz dokumentowania wypadku na podstawie art.9 ust.2                      lit. b RODO,
 • dążenia do zawierania i do realizacji umowy cywilno-prawnej umów na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, gdy przetwarzanie jest niezbędne do realizacji obowiązków ciążących na administratorze takich jak prowadzenie rozliczeń finansowych, w tym podatkowych,
 • celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora, takich jak ewentualna konieczność odpierania lub realizacji roszczeń cywilnoprawnych oraz prowadzenie korespondencji drogą mailową i tradycyjną jak i również nawiązywania kontaktów drogą telefoniczną art. 6 ust. 1 lit. f RODO, 
 • danych przetwarzanych na podstawie zgody art. 6 ust.1 lit. a na podstawie zgody osoby fizycznej,

5. Odbiorcami danych osobowych mogą być inne podmioty uprawnione do wykonywania ratownictwa górskiego współdziałają przy wykonywaniu ratownictwa górskiego, a w czasie prowadzenia działań ratowniczych organa administracji rządowej i samorządowej, jednostki  Państwowego Ratownictwa Medycznego, jednostki podległe lub nadzorowane przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych i Ministra Obrony Narodowej praz terenowe oddziały Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, dyrekcji parków narodowych lub dyrekcji parków krajobrazowych oraz podmiotom i osobom świadczącym na rzecz Administratora usługi ubezpieczeniowe, usługi prawne oraz innym podmiotom, którym Administrator w celu wykonywania praw i obowiązków wynikających z jego obowiązków powierzył dane osobowe (procesorom), a także organom uprawnionym do otrzymywania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

7. W przypadku realizacji zadań wynikających z przepisów prawa ustawy z dnia 18.08.2011 o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich okres przetwarzania danych wynosi 10 lat. Pozostałe Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w ramach dokumentacji prowadzonej przez Administratora w formie papierowej i elektronicznej na podstawie przepisów prawa do czasu przedawnienia roszczeń obu stron z tytułu wykonania umowy oraz jeżeli dotyczy nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji, co oznacza, że dane osobowe mogą zostać zniszczone po upływie nakazanego prawem okresu, zależnie od kategorii archiwalnej danej sprawy.

8. W związku z przetwarzaniem przez Administratora, Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do:

 • dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO z zastrzeżeniem, że udostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych,
 • sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO;
 • usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO, przetwarzanych na podstawie Pani/Pana zgody; w pozostałych przypadkach, w których przetwarza dane osobowe na podstawie przepisów prawa, dane mogą być usunięte po zakończeniu okresu archiwizacji;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych, na podstawie art. 21 RODO, z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to przypadków, w których Administrator posiada uprawnienie do przetwarzania danych na podstawie przepisów prawa.
 • dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO z zastrzeżeniem, że udostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych, do których zachowania zobowiązany jest Administrator,
 • sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO;
 • ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO.

9. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia.

10. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do profilowania ani innych podobnych metod zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych.

PARTNERZY GOPR 

PARTNER GRUPY PODHALAŃSKIEJ

Wspomóż Grupę Podhalańską

Wsparcie Grupy Podhalańskiej GOPR

Wybierz kwotę:

5 zł 10 zł 20 zł 50 zł 100 zł 200 zł

Grupa Regionalna Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego – Grupa Podhalańska


Adres
34-700 Rabka Zdrój
al. Tysiąclecia 1

NIP: 736-10-39-808
REGON: 000706869
KRS: 0000156881

Kontakt
tel/fax: (18) 26-76-880
e-mail: biuro@goprpodhale.pl


Inspektor Ochrony Danych 
Jakub Smaza
email: iod@gopr.pl
Gorczański Park Narodowy